எளிய முறையில் சில்லி சிக்கன் செய்யலாமா/How to make chilli chicken without using ready made masala

எளிய முறையில் சில்லி சிக்கன் செய்யலாமா

INGREDIENTS:

1/2 Kg chicken

1 Tbsp ginger garlic paste

1 Tbsp rice flour

1 Tbsp corn flour

2 Tbsp curd

1/2 Tsp chilly powder

1/2 Tsp kashmiri chilli

1/2 Tsp jeera powder

1/2 Tsp garam masala

1/2 Lemon

Salt as required